NCAR logo

b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.16_5_9
and
b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.15_14_23

Set 9TSA modified control Comparison
Model b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.16_5_9 b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.15_14_23 Summary
RMSE 2.76 2.59 +0.17
RMSE % Area 14.54 28.73 -14.19
ANN Bias -1.27 -1.05 +0.22
ANN Bias % Area 15.81 20.49 -4.68
DJF Bias -1.61 -1.80 -0.19
DJF Bias % Area 10.54 5.84 +4.70
MAM Bias -1.58 -1.14 +0.44
MAM Bias % Area 11.04 15.96 -4.92
JJA Bias -1.05 -0.69 +0.36
JJA Bias % Area 21.96 20.22 +1.74
SON Bias -0.95 -0.79 +0.16
SON Bias % Area 12.44 7.83 +4.61
% Area with r>0.9 82.52 84.14 --1.62


PREC modified control Comparison
Model b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.16_5_9 b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.15_14_23 Summary
RMSE 1.31 1.28 +0.03
RMSE % Area 7.16 8.39 -1.23
ANN Bias 0.12 0.14 -0.02
ANN Bias % Area 10.58 7.69 +2.89
DJF Bias 0.19 0.25 -0.06
DJF Bias % Area 5.55 5.19 +0.36
MAM Bias 0.15 0.15 0.00
MAM Bias % Area 6.50 5.78 +0.72
JJA Bias 0.03 0.06 -0.03
JJA Bias % Area 10.11 7.19 +2.92
SON Bias 0.13 0.11 +0.02
SON Bias % Area 7.97 5.65 +2.32
% Area with r>0.9 32.43 39.21 --6.78


ASA modified control Comparison
Model b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.16_5_9 b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.15_14_23 Summary
RMSE 6.26 5.32 +0.94
RMSE % Area 16.05 27.38 -11.33
ANN Bias 0.90 -0.44 +0.46
ANN Bias % Area 16.16 15.58 +0.58
DJF Bias 4.07 1.55 +2.52
DJF Bias % Area 9.43 20.71 -11.28
MAM Bias 2.72 0.55 +2.17
MAM Bias % Area 10.12 16.73 -6.61
JJA Bias 0.87 0.20 +0.67
JJA Bias % Area 11.47 13.71 -2.24
SON Bias -0.89 -1.74 -0.85
SON Bias % Area 15.90 8.45 +7.45
% Area with r>0.9 19.00 23.02 --4.02


LHEAT modified control Comparison
Model b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.16_5_9 b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.15_14_23 Summary
RMSE 16.73 17.40 -0.67
RMSE % Area 15.69 11.45 +4.24
ANN Bias 1.06 1.46 -0.40
ANN Bias % Area 11.85 13.28 -1.43
DJF Bias 2.87 3.01 -0.14
DJF Bias % Area 6.88 6.70 +0.18
MAM Bias 0.57 2.06 -1.49
MAM Bias % Area 9.21 13.49 -4.28
JJA Bias -0.24 0.47 -0.23
JJA Bias % Area 14.04 16.35 -2.31
SON Bias 0.81 0.20 +0.61
SON Bias % Area 13.31 7.47 +5.84
% Area with r>0.9 61.26 58.10 +3.16


GPP modified control Comparison
Model b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.16_5_9 b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.15_14_23 Summary
RMSE 1.66 1.87 -0.21
RMSE % Area 12.83 4.12 +8.71
ANN Bias -0.17 0.15 +0.02
ANN Bias % Area 13.46 9.07 +4.39
DJF Bias -0.13 0.21 -0.08
DJF Bias % Area 7.79 4.62 +3.17
MAM Bias -0.09 0.16 -0.07
MAM Bias % Area 7.20 8.06 -0.86
JJA Bias -0.32 0.13 +0.19
JJA Bias % Area 16.25 10.87 +5.38
SON Bias -0.15 0.07 +0.08
SON Bias % Area 11.85 6.42 +5.43
% Area with r>0.9 37.17 40.37 --3.20

TLAI modified control Comparison
Model b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.16_5_9 b.e15.B1850G.f09_g16.pi_control.15_14_23 Summary
RMSE 1.40 1.40 0.00
RMSE % Area 17.49 18.29 -0.80
ANN Bias 0.48 0.54 -0.06
ANN Bias % Area 19.81 27.59 -7.78
DJF Bias 0.55 0.56 -0.01
DJF Bias % Area 12.12 24.51 -12.39
MAM Bias 0.38 0.36 +0.02
MAM Bias % Area 11.34 24.58 -13.24
JJA Bias 0.38 0.57 -0.19
JJA Bias % Area 20.66 24.87 -4.21
SON Bias 0.60 0.65 -0.05
SON Bias % Area 19.57 24.17 -4.60
% Area with r>0.9 5.04 9.80 --4.76